Normativa :  Fòrum STAS The fastest message board... ever.
Horari, Jornada i Funcions. Recull de lleis i normes que ens afecten 
Instruccions inici curs 2015-2016
Publicat per: admin ()
Data: 01 July, 2015 12:29PM

instrucció inici de curs 2015-2016

Extracte de les instruccions
IES
5. PERSONAL NO DOCENT (PÀGINA 21)
1. Les i els educadors d’educació especial, educadors d’educació infantil i fisioterapeutes ocupen llocs en l’àmbit educatiu i són personal de l’Administració de la Generalitat, per la qual cosa el seu règim de
vacacions, permisos i llicències és el previst en la normativa vigent en matèria de condicions de treball per al personal esmentat.
2. La jornada de treball haurà de ser la prevista en la citada normativa per als llocs amb idèntica classificació.
3. El seu horari de treball, atés que no té la condició de burocràtic, s’adaptarà a les característiques dels centres i llocs de treball, i haurà d’ajustar-se a les previsions de l’article 11.2.b del Decret 175/06 [www.docv.gva.es], de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’administració del Consell, en la seua nova redacció donada pel Decret 68/2012 [www.docv.gva.es], de 4 de maig, del Consell (DOCV 07.05.2012).
4. Este personal s’acollirà a l’horari del centre docent que per a cada curs escolar haurà d’aprovar la direcció territorial competent i prèvia negociació amb les organitzacions sindicals de conformitat amb la normativa vigent.

6.6.2. Horari de l’equip directiu (PÀGINA 29)
Mentres el centre estiga obert, hi haurà en este, almenys, un membre de l’equip directiu.
[www.docv.gva.es]
Centres d'Infantil i Primària
[www.docv.gva.es]

Instruccions d'organització i funcionament dels centres d'educació especial
[www.docv.gva.es]Editat 1 vegades. Última edició el 08/11/2016 02:38PM per admin.

Opcions: RespostaQuota


Tant sols els usuaris registrats poden escriure en aquest fòrum.
This forum powered by Phorum.